Onderzoek

Pilotstudie

Er is een pilot Randomized Control Trial (RCT) uitgevoerd met 59 leerlingen die onderwijs volgen op een VSO school voor jongeren met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek (12-18 jaar). Doel van de pilotstudie was zicht krijgen op de uitvoerbaarheid, tevredenheid en effectiviteit van de nieuwe mindset interventie De Groeifabriek. Naar aanleiding van deze pilotstudie zijn noodzakelijke aanpassingen gedaan om de interventie te optimaliseren en gebruiksklaar te maken voor de grotere effectstudie.

 

Effectstudie

Met een Randomized Control Trial (RCT) bij ruim 120 jongeren is de effectiviteit van De Groeifabriek getoetst. Deelnemers zijn zowel cliënten van Pluryn als leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs met een licht verstandelijke beperking en bijkomende lichamelijke- en/of psychiatrische problematiek. De deelnemers die werden ingedeeld in de interventiegroep volgden gedurende zes weken iedere week één sessie van ‘De Groeifabriek’. De jongeren in de controlegroep volgden het reguliere onderwijs- of zorgprogramma.

Gedurende de periode van dataverzameling werden op vier momenten vragenlijsten afgenomen: voormeting, nameting, follow-up 1 (na 3 maanden) en follow-up 2 (na 6 maanden). Deze vragenlijsten meten de effectiviteit van De Groeifabriek op de concepten: mindset (geloof in verandering), doorzettingsvermogen, empowerment, internaliserende- en externaliserende problemen, zelfwaardering, (behandel)motivatie en therapeutische relatie. Ook aan de persoonlijk begeleider van de leefgroep of mentor van school werd op 3 momenten gevraagd vragenlijsten over de jongere in te vullen. Daarnaast werden er bij de laatste follow-up meting twee experimentele taken afgenomen, welke de mate van uitdaging zoeken en de impact van sociale uitsluiting meten.

Door de resultaten van de vragenlijsten en experimentele taken op de verschillende meetmomenten te vergelijken voor de twee groepen, is er bekeken of en voor wie De Groeifabriek werkt.